Informacja dotycząca organizacji zajęć w ZSS w Jarocinie od dnia 18 maja 2020r.

Informacja dotycząca organizacji zajęć w ZSS w Jarocinie od dnia 18 maja 2020r.

Po analizie wymogów sanitarno - epidemiologicznych ( wytyczne GIS, MZ i MEN) oraz konsultacjach z organem prowadzącym szkołę, informujemy, że zajęcia: rewalidacyjne, rewalidacyjno - wychowawcze, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia dla kl. I-III nadal będą odbywały się w formie zdalnej, aż do odwołania.

Od dnia 25 maja 2020r. w wyznaczone dni, będą prowadzone konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas VIII, natomiast od 1 czerwca dla uczniów klas IV -VII ( uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną).

Pozostałe zajęcia w dalszym ciągu prowadzone będą w  trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.