W krainie przyrody

Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Rok szkolny 2013/2014.
Temat projektu: W krainie przyrody.
Termin realizacji: listopad 2013, styczeń 2014, kwiecień 2014.
Termin prezentacji: maj-czerwiec

W projekcie biorą udział uczniowie klas III Gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Celem ogólnym projektu jest zbliżenie uczniów do świata przyrody, poprzez poznawanie różnych środowisk, w różnych porach roku, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą. Projekt ma również na celu rozwijać wśród uczniów poczucie troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Edukacja ekologiczna sprzyja też rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtuje cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania.

Cele szczegółowe projektu to przede wszystkim:

 • Uczeń pozna wybrane środowiska przyrodnicze np. las, park, łąkę, staw – charakterystyczną dla niego roślinność i zwierzęta.
 • Przyzwyczaja się do nie zrywania roślin, poszanowania przyrody. Wyróżnia podstawowe części roślin.
 • Obserwuje rośliny występujące w najbliższym otoczeniu i rozpoznaje je po liściach lub owocach np. kasztanowiec, jarzębina.
 • Poznaje zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 • Rozumie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu ludzi i zwierząt. Poznaje przyczyny ich zanieczyszczeń.
 • Pozna wybrane zwierzęta chronione w polsce:np. orły, dzięcioły, kozica górska, skowronek, oraz rośliny: wody zawilec, krokus, sasanka,
 • Systematycznie dokarmia i poi ptaki na terenie szkoły, rozumie potrzebę opiekowania się zwierzętami dziko żyjącymi.
 • Rozumie konieczność sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.
 • Dowiaduje się o działaniach ludzi zmierzających do ochrony przyrody, np. zakładanie filtrów, utylizacja śmieci, oczyszczanie ścieków.
 • Bierze czynny udział w akcjach propagujących idee ekologiczne – wykonuje prace plastyczne, plakaty, bierze udział w konkursach ekologicznych
 • Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.

Formy pracy przy realizacji projektu:

 • Wycieczki w określonym celu,
 • Spacery połączone z obserwacją,
 • Zabawy badawcze,
 • Zajęcia inspirowane przez nauczyciela,
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przez dzieci,
 • Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem.

Projekt zakładał cztery etapy realizacji (tematy kompleksowe):

 1. przyroda jesienią
 2. przyroda zimą
 3. przyroda wiosną
 4. przyroda latem