Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH „TACY SAMI”  W JAROCINIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy Sami” w Jarocinie, w dalszych postanowie­niach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

 • Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy Zespołowi Szkół Specjalnych w Jarocinie, jego uczniom i absolwentom. Siedzibą stowarzyszenia jest Jarocin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 • Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Ustawy z dnia  07 kwietnia  1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz.104 z późniejszymi  zmianami)  oraz niniejszego statutu.
 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • Celem Stowarzyszenia jest :
 • Pomoc społeczna uczniom Zespołu Szkół Specjalnych i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
 • Działalność na rzecz integracji społecznej uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i ich rodzin
 • Działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Działania na rzecz promocji zdrowia fizycznego i psychicznego
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny
 • Organizowanie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom
 • Organizowanie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
 • Organizowanie działań z zakresu wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
 • Organizowanie działań z zakresu kultury i sztuki

 

 • Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 • zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego
 • organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
 • organizowanie konkursów, wystaw, licytacji
 • współfinansowanie remontów ZSS
 • współfinansowanie zaplanowanych z programie rozwoju ZSS działań na rzecz
 • polepszenia bazy lokalowej szkoły
 • współfinansowanie udziału uczniów w imprezach kulturalno – oświatowych,
 • pomoc stypendialna dla uczniów

7a.  Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.

 • Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność w sferze zadań publicznych, za którą Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia
 • Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w sferze zadań publicznych, za którą Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie oraz sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a także sprzedaż przedmiotów darowizny
 • Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

 • Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.
 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 • jest pełnoletnia
 • złoży deklarację członkowską
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie  wspiera cele Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.
 • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

 

 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wy­borczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowa­rzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

 

 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

 • Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozba­wienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

 

 • Kadencja władz.
 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 • Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz  do roku, nie później niż do 30 kwietnia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu oraz powołanie członków władz, w przypadku upływu kadencji. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoły­wane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, oraz zasad i terminów ich opłacania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwa­łami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 1. Do kompetencji Zarządu należą:
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowa­rzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

 • Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, we wspólnym pozyciu, powinowactwie lub podległości służbowej
 • Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub skarbowe
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kaden­cji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej.
 • dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,
 • odsetek bankowych i inne dochodów z kapitału,

 

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzy­szenia.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
    • a. Zabrania się:

 

 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa oraz w stosunku małżeńskim, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 • Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
 • Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, Zarządu oraz ich osoby bliskie
 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podej­muje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.