Informacje dotyczące działalności ośrodka

FUNKCJONOWANIE WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO- REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA OBSZARZE POWIATU JAROCIŃSKIEGO – REALIZACJA PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” (ZADANIE 2.4 PRIORYTET II PROGRAMU: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY)

W grudniu 2017 r. Starosta Powiatu Jarocińskiego Teodor Grobelny i Wicestarosta Mirosław Drzazga podpisali z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku. W ten sposób Powiat Jarociński pozyskał dodatkowe środki pieniężne na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Środki pieniężne do 2021 r przekazywane są w formie dotacji celowej w V transzach:

 • I transza (2017 r.) - kwotę 15.000 zł wykorzystano na zakup środków dydaktycznych, stanowiących wyposażenie ośrodka;
 • II transza (2018 r.) - kwota 78.000 zł - realizacja zadań ośrodka, w tym świadczenie usług specjalistów w wymiarze 1300 godzin;
 • III transza (2018 r.) - kwota 93.600 zł - realizacja zadań ośrodka, w tym świadczenie usług specjalistów w wymiarze 1560 godzin;
 • IV transza (2018 r.) - kwota 109.200 zł - realizacja zadań ośrodka, w tym świadczenie usług specjalistów w wymiarze 1820 godzin;
 • V transza (2018 r.) - kwota 109.200 zł - realizacja zadań ośrodka, w tym świadczenie usług specjalistów w wymiarze 1820 godzin.
Funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pełni Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie

Ośrodek udziela wsparcia dzieciom (ich rodzinom), od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzenie akcji informacyjnych,
  • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może:

 • udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia;
 • zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
 • zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy od grudnia 2017 roku uruchomił swoją działalność. Koordynatorem działań jest Anna Kaczmarek. Rodziny zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać się do tutejszego ośrodka. Stosowny wniosek znajduje się do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania” - "Pozostałe"

https://www.zssjarocin.pl/dokumenty-do-pobrania/pozostale