Świetlica

Świetlica szkolna

Na czas trwania zajęć szkolnych, szkoła ma obowiązek zastąpić rodziców, zapewnić opiekę wszystkim uczniom, realizować ich potrzeby, stworzyć odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w godzinach od 7:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku)

  • świetlica I od 7:00 do 16:00 (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim)
  • świetlica II od 12:30 do 14:30 (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu upośledzeniem lekkim)

Pracownikami świetlic są nauczyciele wychowawcy: mgr M. Przymusińska i mgr M. Parysek oraz pomoce: K. Słowik, G. Wojtowicz.

Świetlice prowadzą działalność wychowawczo - opiekuńczą i terapeutyczną, przeznaczoną dla uczniów ZSS w Jarocinie. Są one miejscem, w którym dzieci, ze względu na czas pracy rodziców a także dojazdy do szkoły, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu.

Świetlica szkolna organizuje zespołową naukę i udziela indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, ujawnia i rozwija zamiłowania, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; wdraża dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, upowszechnia zasady kultury zdrowotnej, kształtuje nawyki higieny i czystości; organizuje gry i zabawy ruchowe; poznaje przyczyny niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami i rodzicami oraz obserwacje ucznia.

W świetlicy poza swobodnymi zabawami w salach czy na świeżym powietrzu, dzieci maja organizowane zajęcia o charakterze dydaktycznym:

  • czytelnicze, pogadanki tematyczne( dotyczące kultury, nauki, ekologii itd.)
  • artystyczne( plastyczne, muzyczne, teatralne ),
  • oglądanie filmów

Świetlica jest także miejscem gdzie dzieci mają możliwość odrabiania zadań domowych , a wychowawcy w miarę możliwości służą pomocą.

Świetlica swoje zadanie realizuje według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły a rozkład zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznej dzieci.