Biblioteka

Biblioteka szkolna

Biblioteka czynna jest codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 - 14.00
Obsługa biblioteki:
Mgr Agata Klimaszewska

Agata Klimaszewska


Biblioteka szkolna pełni rolę ogólnoprzedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Bibliotekarz

 • wspomaga realizację programów nauczania i wychowania,
 • wspomaga realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów,
 • udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

Biblioteka szkolna mieści się na II piętrze budynku Zespołu Szkół w sali nr 26. Korzystają z niej zarówno uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy, a także nauczyciele i pracownicy.

Zbiory

Księgozbiór liczy ponad 3500 woluminów oraz ponad 5000 podręczników, które dzieci i młodzież wypożyczają na początku roku szkolnego, bowiem szkoła ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie każdemu uczniowi materiały niezbędne do zajęćedukacyjnych.

Wśród książek znajdują się głównie wydawnictwa popularnonaukowe, informacyjno-encyklopedyczne i lektury szkolne oraz literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki języka polskiego i języków obcych, leksykony, albumy itp.

W zbiorach są także płyty CD i DVD, komputerowe programy edukacyjne oraz kasety magnetowidowe, magnetofonowe.

W bibliotece znajdują się pomoce dydaktyczne (ok. 300) przekazane placówce przez Europejski Fundusz Społeczny, wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Biblioteka wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (połączone w sieć), drukarkę, telewizor i DVD. Z komputerów korzystają uczniowie (podczas zajęć i w czasie wolnym), a także nauczyciele. Jest to więc centrum informacyjne, gdzie można zredagować tekst, wydrukować go, przygotować się do zajęć i przeglądać strony internetowe.

Stanowisko komputerowe bibliotekarza jest wyposażone w profesjonalny biblioteczny program komputerowy MOL OPTIVIUM.

W bibliotece odbywają się zajęcia z przysposobienia czytelniczego-medialnego oraz imprezy i akcje promujące książki i czytelnictwo (m.in. „Cała Polska czyta dzieciom”, konkursy: plastyczne nt. postaci z bajek i czytelnicze).

Biblioteka jest także miejscem, gdzie zbiera się zespół redakcyjny gazety szkolnej „Tacy sami”, wydawanej w naszej szkole od grudnia 2007 roku. Tutaj także dokonuje się składu komputerowego gazety.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 • Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Wypożyczać książki można tylko na swoje nazwisko.
 • Dokonując zwrotu książek należy podać swoje imię, nazwisko i klasę.
 • Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden tydzień (lit. piękna dla dzieci), dwa tygodnie (lit. popularno-naukowa dla nauczycieli). Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można książkę prolongować.
 • Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 • Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

REGULAMIN STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 • Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
 • Zabronione jest wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 • Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
 • U bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 • Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać poza czytelnią.
 • Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.