ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE Z DNIA 23 marca 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE Z DNIA 23 marca 2020r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Zespołu Szkół Specjalnych
w Jarocinie w okresie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, art. 68 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam
co następuje:

 

                                                                       §1                                                                                                               
Z uwagi na wprowadzenie od dnia 20 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się zmianę organizacji pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

 

 

§2

Od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania siedziba Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21 jest zamknięta.

 

 

§3

Wszelkie sprawy w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie należy załatwiać za pośrednictwem:

 

  • drogi telefonicznej (62 747 21 53 w godzinach pracy sekretariatu),
  • poczty tradycyjnej,
  • poczty elektronicznej (zsspjarocin@post.pl),
  • elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

                                                               

  

§4

W budynku szkoły mogą przebywać tylko pracownicy obsługi i administracji szkoły, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także pracownicy pedagogiczni. Osoby te respektują obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa.

 

 

§5

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami w ramach kształcenia
na odległość.

 

 

§6

Zobowiązuje się nauczycieli do realizacji treści podstawy programowej poprzez przygotowanie i prowadzenie zdalnego nauczania w poszczególnych oddziałach, zgodnie z przydziałem czynności oraz tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych od dnia 25 marca 2020 r.

 

§7

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§8

W sprawach wymagających osobistej wizyty pracowników pedagogicznych w szkole, jej załatwienie będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem 62 747 21 53 w godzinach pracy sekretariatu.

 

 

§9

Zobowiązuję wszystkich pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i stosowania się do jego zapisów.

 

Treść zarządzenia zostaje ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona w budynku szkoły.

 

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r.