Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"

Powiat Jarociński podpisał z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ten sposób pozyskano środki pieniężne na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Środki pieniężne do 2021 r będą przekazywane w formie dotacji celowej w V transzach.

WIODĄCY OŚRODEK KORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY
W POWIECIE JAROCIŃSKIM

 

Funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
pełni
Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Ośrodek udziela wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności
lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Do zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

1)  udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2)  wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3)  wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4)  organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5)  koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,
w tym:

 a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy od grudnia 2017 roku uruchomił swoją działalność. Zakupiono środki dydaktyczne wspomagające realizację w/w zadań oraz uruchomiono świadczenie usług specjalistycznych. Koordynatorem działań jest Anna Kaczmarek. Rodziny zainteresowane wsparciem mogą się zgłaszać do tutejszego ośrodka.