"Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie"

"Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie"

POWIAT JAROCIŃSKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE UE DLA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 OGRANICZENIE I ZAPOBIEGANIE PRZEDWCZESNEMU KOŃCZENIU NAUKI SZKOLNEJ ORAZ WYRÓWNANIE DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ

Powiat Jarociński informuje, że otrzymał dofinansowanie dla projektu: „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”

Wartość projektu: 910 458,33 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 864 935,41 PLN

 

Celem głównym projektu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 130 uczniów (64K; 66M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym podniesienie wiedzy i kompetencji  kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw i umiejętności wśród 33 uczniów (17K;16M) w okresie IX.17–XII.18. Ponadto projekt ma na celu stworzenie w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w okresie IX.17–XII.17, przygotowanie szkół do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie IX.17 –XII.18 oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 40 nauczycieli (38K; 2M) pracujących w ZSS w Jarocinie w okresieIX.17–XII.18.

 

W ramach ww. projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:

  • zajęcia specjalistyczne terapeutyczne/ zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów/uczennic (5535 godzin);
  • wyjazdy edukacyjne dla uczniów/ uczennic (3 wyjazdy);
  • doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt; 
  • kursy/ szkolenia/ studia podyplomowe dla nauczycieli

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe