Życie w PRLu

Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Rok szkolny 2016/2017.
Temat projektu: ŻYCIE CODZIENNE W PRL-U
Termin realizacji: wrzesień 2016 – kwiecień 2017 r.
Termin prezentacji: kwiecień 2017 r.
Miejsce prezentacji: Spichlerz Polskiego Rocka

W projekcie biorą udział uczniowie klas II-III Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.

Cele ogólne: Uczeń zapozna się z historią PRL-u, najważniejszymi wydarzeniami w historii Polski powojennej, postaciami z tego okresu oraz pojęciami i ogólną sytuacją społeczno-gospodarczą.

Cele szczegółowe: Uczeń poznaje historię Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, poprzez filmy, prezentacje, wywiady ze świadkami historii.

 • lata 50-te (okres stalinowski)
 • lata 60-te (okres gomułkowski)
 • lata 70-te (okres gierkowski)
 • lata 80-te (stan wojenny, powstanie NSZZ „Solidarność”)

Uczeń poznaje sprzęty związane z tamtym okresem:

 • wizyta w Muzeum Regionalnym w Jarocinie,
 • wystawa sprzętów w szkole,
 • naklejki, oplakatowanie szkoły,
 • wizyta w Spichlerzu Polskiego Rocka (subkultury, cenzura, działalność drugiego obiegu)

Uczeń zapoznaje się z symbolami PRL-u

 • pieniądze,
 • kartki żywnościowe,
 • talony na paliwo,
 • kolejki,
 • inwigilacja,
 • brak wolności,
 • stworzenie gry dydaktycznej

Uczeń prowadzi wywiady z ludźmi pamiętającymi tamte czasy:

 • świadkowie stanu wojennego, Państwo Moszyk

Uczeń bierze udział w warsztatach plastycznych

 • wykonuje album, klaser ze zdjęciami
 • tworzy formę przestrzenną.

Uczeń prezentuje efekty swojej pracy

 • wystawa prac plastycznych w szkole,
 • prezentacja efektów i osiągnięć projektu w Spichlerzu Polskiego Rocka,
 • gra w kapsle,
 • śpiewanie piosenek bardów „Solidarności”,
 • bierze udział w grze dydaktycznej pt. „Gnaj do celu w PRL-u”

Uczeń uczy się

 • współpracować w grupie,
 • dokładności działań,
 • odpowiedzialności za podjęte zobowiązania,
 • planowanego działania,
 • zasad przeprowadzenia wywiadu.

Metody pracy:

 • pogadanka
 • dyskusja burza mózgów
 • praca plastyczna
 • wycieczka muzealna
 • praca z obrazami/ fotografiami
 • praca z komputerem
 • wystawy pamiątek i sprzętu,
 • gry dydaktyczne

Formy pracy:

 • indywidualne,
 • praca w grupie,
 • zbiorowa,
 • praca w parach

Pomoce dydaktyczne: Zdjęcia, filmy dokumentalne, plakaty, naklejki, filmy edukacyjne, stare egzemplarze gazet, komputer, aparat fotograficzny, internet, przybory plastyczne, tablica multimedialna, kamera cyfrowa, medale, odznaczenia, pieniądze, kartki żywnościowe, sprzęty („Kasprzak”, „frania”, książki do nauki języka rosyjskiego, znaczki pocztowe, serwetki, pamiątki rodzinne, „rubin”, zastawa kuchenna itp. itd.)

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie II i III klasy Gimnazjum im. UNICEF w Jarocinie realizowali obowiązkowy projekt edukacyjny: ŻYCIE CODZIENNE W PRL-U. Celem projektu było poznanie historii i wydarzeń oraz postaci decydujących o losach naszej Ojczyz- ny na przestrzeni ostatnich 50 lat. Równie istotne było zaznajomienie się ze stosowaną wtedy terminologią, problemami, z jakimi borykała się przeciętna polska rodzina. Uczniowie zwie- dzali miejsca, w których mogli się zapoznać z pamiątkami z tamtego okresu: Muzeum Regionalne w Jarocinie, wystawa w szkole, Spichlerz Polskiego Rocka. Wykonali album i ga- zetki tematyczne. Samodzielnie wykonali grę edukacyjną, kapsle do gry. Brali udział w war- sztatach plastycznych. Młodzież przeprowadzała wywiady z ludźmi pamiętającymi czasy stanu wojennego: Państwem Sitą i Janem Moszyk. W czasie trwania projektu od września 2016 r. do kwietnia 2017 r. gimnazjaliści zdobyli wiele nowych umiejętności. Publiczna prezentacja projektu odbyła się 08.04.2017 r. w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie. Połączona była ze śpiewaniem pieśni Jacka Kaczmarskiego, zaprezentowaniem dziennika telewizyjnego oraz nagrań wywiadów i prezentacji zdjęć projektowych a także przewodnika po wystawie o PRL-u.. Honorowymi Gośćmi byli Państwo Moszyk.